外国人住民と地域住民が、ともに暮らしやすいまちをめざして

名張市多文化共生センター
Nabari City Multicultural Center

台風(たいふう)14号(ごう)に気(き)をつけてください。 Be Careful of Typhoon Chanthu.

台風(たいふう)14号(ごう)が近(ちか)づいています。
大雨(おおあめ)と強(つよ)い風(かぜ)に気(き)をつけてください。

大雨(おおあめ)が降(ふ)り続(つづ)くと、山(やま)やがけがくずれたり、川(かわ)の水(みず)が増(ふ)えてあふれたり、大(おお)きな被害(ひがい)になることがあります。

命(いのち)を守(まも)るために、天気(てんき)予報(よほう)や、住(す)んでいる町(まち)の役所(やくしょ)が出(だ)す情報(じょうほう)をよく見(み)てください。

家(いえ)や働(はたら)いている場所(ばしょ)の、近(ちか)くにある、逃(に)げる場所(ばしょ)〈安全(あんぜん)な場所(ばしょ)〉を確認(かくにん)して、危(あぶ)ないときは、すぐに逃(に)げてください。

■ 警戒(けいかい)レベルと避難(ひなん)情報(じょうほう)

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は evacuation-poster-920x772.jpg です

【警戒(けいかい)レベル5:緊急(きんきゅう)安全(あんぜん)確保(かくほ)】
命(いのち)の危険(きけん)があります。命(いのち)を守(まも)ってください。

~警戒(けいかい)レベル4までに、必(かなら)ず逃(に)げてください。~

【警戒(けいかい)レベル4:避難(ひなん)指示(しじ)】
危(あぶ)ないところにいる人(ひと)は、皆さん、逃(に)げてください。

【警戒(けいかい)レベル3:高齢者等(こうれいしゃとう)避難(ひなん)】
次(つぎ)の人(ひと)は、危(あぶ)ないところから、逃(に)げてください。
逃(に)げるのに時間(じかん)がかかる、高齢者(こうれいしゃ〈おじいさん、おばあさん〉)や、体(からだ)の不自由(ふじゆう)な人(ひと)など

【 警戒(けいかい)レベル2:大雨(おおあめ)・洪水(こうずい)・高潮(たかしお)注意報(ちゅういほう) 】
天気(てんき)予報(よほう) を見(み)てください。 逃(に)げる場所(ばしょ) を調(しら)べてください。

【 警戒(けいかい)レベル1: 早期(そうき)注意(ちゅうい)情報(じょうほう) 】
天気(てんき)予報(よほう) を見(み)てください。

■ 雨(あめ)についての警報(けいほう)

【大雨(おおあめ)特別(とくべつ)警報(けいほう)】
とても強(つよ)い雨(あめ)がたくさん降(ふ)っています。山(やま)から石(いし)や砂(すな)が落(お)ちてきます。山(やま)の近(ちか)くへ行(い)かないでください。川(かわ)の水(みず)が増(ふ)えます。家(いえ)の中(なか)へ水(みず)が来(き)ます。できるだけ高(たか)いところへ行(い)ってください。川(かわ)の近(ちか)くへ行(い)かないでください。

【大雨(おおあめ)警報(けいほう)】
強(つよ)い雨(あめ)がたくさん降(ふ)っています。山(やま)から石(いし)や砂(すな)が落(お)ちるかもしれません。できるだけ高(たか)いところへ行(い)ってください。山(やま)の近(ちか)くへ行(い)かないでください。

【洪水(こうずい)警報(けいほう)】
川(かわ)の水(みず)が増(ふ)えています。家(いえ)の中(なか)に水(みず)が来(く)るかもしれません。できるだけ高(たか)いところへ行(い)ってください。川(かわ)の近(ちか)くへ行(い)かないでください。

■ 防災(ぼうさい)について

【災害(さいがい)】
地震(じしん)、津波(つなみ)、大雨(おおあめ)、台風(たいふう)などで起(お)こる被害(ひがい)を、「災害(さいがい)」といいます。

【防災(ぼうさい)】
災害(さいがい)を防(ふせ)ぐために、災害(さいがい)が起(お)こる前(まえ)に備(そな)えることを、「防災(ぼうさい)」といいます。

【防災(ぼうさい)マップとハザードマップ】
雨(あめ)がたくさん降(ふ)った時(とき)に、川(かわ)があふれたり、山(やま)やがけが崩(くず)れたりするかもしれない、あぶない場所(ばしょ)や、災害(さいがい)が起(お)きた時(とき)に、逃(に)げる場所(ばしょ)がかかれた地図(ちず)を、「防災(ぼうさい)マップ」や「ハザードマップ(はざーどまっぷ)」といいます。

【避難場所(ひなんばしょ)と避難所(ひなんじょ)】
災害(さいがい)が起(お)きた時(とき)に、すぐに逃(に)げる場所(ばしょ)を、「避難場所(ひなんばしょ)」といいます。
災害(さいがい)が起(お)きて、家(いえ)で過(す)ごすことができない人(ひと)が、安全(あんぜん)になるまで過(す)ごす場所(ばしょ)を、「避難所(ひなんじょ)」といいます。

【English(英語)】Be Careful of Typhoon Chanthu.
Typhoon Chanthu (No. 14) is approaching Japan. Be careful of heavy rain and strong winds.

Continuous heavy rain may cause severe damage such as landslides of mountains and cliffs and an increase and overflow of river water.
Please carefully check the weather forecast and information published by the municipal office of your town/city to protect your life.
Please check safe places to evacuate near your home and workplace in advance, and evacuate promptly when necessary.

■ Hazard Map
■ Mie Prefecture Evacuation Sites Map
■ Evacuation Points Under COVID-19 Crisis
■ Apps and Websites for Obtaining Information on Disasters and Disaster Prevention
Helpful Apps and Websites in the Event of Disaster
Disaster Information in Foreign Languages

【中文(中国語)】注意台风。
14号台风目前已经登陆该地区。

如果连降大雨,有可能会导致山崩及悬崖塌方,河水泛滥,造成极大危害。
为了您的生命安全,请随时留意天气预报,和居住地所在的政府机构发布的信息。请确认好住宅或工作场所附近的逃生处(安全的地方),发生危险时请立即逃生。

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■ 三重县多国语言避难所指南 
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
灾害发生时 便于使用的 应用程序和网站
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【한국어(韓国語)】태풍에주의하십시오.
지금, 이 지역에는, 태풍14호가 오고 있습니다.

폭우가 계속 내리면 산사태가 발생하거나, 강물이 불어나 범람하는 등 큰 피해가 발생할 수 있습니다.

생명을 지키기 위해, 기상 예보나 살고 있는 지역의 관청에서 제공하는 정보를 확인해 주십시오.
집이나 근무 장소 근처에 피난 장소 (안전한 장소)를 확인하고, 위험할 때 즉시 대피하여 주십시오.

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■  三重県(みえけん)多言語(たげんご)避難所(ひなんじょ)マップ
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
재해 시에 편리한 앱과 웹사이트
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【Tiếng Việt(ベトナム語)】Đề phòng bão.
Hiện tại, cơn bão số 14 đang đến khu vực này.

Nếu mưa lớn kéo dài, núi và vách đá sẽ bị sạt lở, nước sông sẽ dâng lên ngập tràn và có thể gây thiệt hại lớn.

Để bảo vệ sinh mạng của mình, hãy theo dõi kỹ dự báo thời tiết và thông báo phát ra từ trụ sở hành chính của khu phố mình đang sinh sống.   
Hãy xác nhận nơi để chạy đến lánh nạn (nơi an toàn) ở gần nhà hoặc chỗ làm việc của mình , và lập tức chạy đến đó lánh nạn khi nguy hiểm.

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■ TỈNH MIE BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
Các ứng dụng và trang web tiện lợi khi có thiên tai
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【Tagalog(タガログ語)】Mag-ingat sa mga bagyo.
Ngayon, ang bagyo bilang 14 ay nasa lugar na ito.

Kapag tuluy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, maaaring magdulot ito ng mga malalaking pinsala tulad ng pagguho ng mga bundok at bangin, o pagtaas at pagapaw ang tubig sa ilog.

Upang mapangalagaan ang buhay, tignang mabuti ang forecast ng panahon at ang mga impormasyong inilalabas ng munisipyo ng tinitirahang lugar.
Tiyakin kung saan ang lugar (ligtas na lugar) na matatakasang malapit sa tirahan o lugar ng trabaho, at tumakas agad sa panahon ng panganib.

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■ Ibat ibang Bersyon ng Lengwahe ng Mapa ng lugar na Paglilikasan sa Mie Prefecture
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
Mga kapaki-pakinabang na apps at website sa panahon ng sakuna

外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【Português(ポルトガル語)】Cuidado com os tufões.
O tufão nº 14 está passando atualmente nesta região.

Se a chuva forte continuar, poderá causar sérios danos pelo desabamento de montanhas ou penhascos e transbordamento de rios pelo aumento do nível de água.

Para proteger a sua vida, esteja bastante atento à previsão do tempo e às informações fornecidas pela prefeitura da cidade em que reside.
Verifique onde fica o local para se refugiar (local seguro) que seja perto de sua casa ou do local de trabalho e, quando houver perigo, fuja imediatamente.

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■ Mapa de abrigos multilíngue da Província de Mie
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
Aplicativos e sites úteis em caso de desastre

外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【Español(スペイン語)】Cuidado con los tifones.
El tifón número 14 ya ha llegado a esta zona.

Si continúan las lluvias torrenciales, las montañas y los acantilados pueden colapsar, el agua del río puede aumentar y causar daños graves.

Para proteger su vida, observe atentamente el pronóstico del tiempo y la información proporcionada por la oficina gubernamental de la ciudad donde reside.
Verifique a dónde huir (un lugar seguro) cerca de su casa o lugar de trabajo, y si existe algún peligro, huya inmediatamente.

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■ Mapa multilingüe de refugios de Mie ken
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
Aplicaciones y páginas web útiles en caso desastre

外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【Bahasa Indonesia(インドネシア語)】Waspadai topan.
Saat ini, typhoon/topan no.14 sudah sampai di wilayah ini.

Apabila hujan lebat terus-menerus, ada kemungkinan longsor di gunung atau lembah, atau air sungai meluap banjir, dapat mengakibatkan kerugian skala besar.

Demi perlindungan jiwa sendiri, silakan perhatikan dengan ramalan cuaca dan informasi yang diterbitkan oleh pemerintah distrik Anda tinggal.
Ketahuilah tempat untuk mengungsikan diri (tempat yang aman) yang di dekat rumah atau tempat kerja Anda. Apabila berbahaya langsung mengungsikan diri.

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■  三重県(みえけん)多言語(たげんご)避難所(ひなんじょ)マップ
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
Aplikasi dan situs web yang berguna saat bencana
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

ภาษาไทย(タイ語)】ระวังพายุไต้ฝุ่น
ขณะนี้ พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 14 อยู่ในบริเวณพื้นที่นี้  

หากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจสร้างความเสียหายหนัก เช่น ทำให้เกิดดินภูเขาหรือดินหน้าผาถล่ม หรือระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นล้นตลิ่งได้

 เพื่อรักษาชีวิตของท่าน โปรดติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศ หรือข้อมูลที่มีประกาศจากที่ทำการเขตของเมืองที่ท่านอาศัยอยู่อย่างระมัดระวัง  
โปรดตรวจสอบดูว่าพื้นที่หลบภัย (สถานที่ปลอดภัย) ที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานอยู่ที่ไหน เมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตราย ขอให้รีบหนีไปหลบภัยทันที  

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■  三重県(みえけん)多言語(たげんご)避難所(ひなんじょ)マップ
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีประโยชน์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【नेपाली(ネパール語)】टाइफूनहरूको लागि बाहिर हेर्नुहोस्।
अहिले यस क्षेत्रमा टाइफु 14 आइरहेको छ ।  

यदि भारी वर्षा जारी भएमा , पहाड र चट्टानहरु पतन भई, नदीको पानीको तह बढ्न गई  ठुलो क्षति हुन सक्छ।

जीवन रक्षा गर्न मौसमको पूर्वानुमान वा तपाइँ बस्ने शहरको नगरपालिका द्वारा प्रदान गरिएको जानकारी ध्यानपुर्वक हेर्नुहोस् ।
घर या काम गर्ने ठाउँको नजिकमा रहेको भाग्ने ठाउँ (सुरक्षित ठाउँ) निश्चित गरि, यदी खतरामा हुनुहुन्छ भने तुरून्त भाग्नुहोस् ।

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■  三重県(みえけん)多言語(たげんご)避難所(ひなんじょ)マップ
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
विपद् आइपर्दा सजिलो हुने एप्लिकेसन र WEB साइट
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【မြန်မာ(ミャンマー語)】တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတွေကိုသတိထားပါ။
အခု ဒီဒေသကို တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အမှတ် 14  ဝင်လာနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်ပြီး ဆက်တိုက်ရွာနေရင် တောင်နဲ့ ကမ်းပါးတွေ ပြိုတာမျိုး၊ မြစ်ရေတိုးပြီး လျှံတာမျိုး ကြီးမားတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။  

အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နဲ့ နေထိုင်တဲ့မြို့ရွာရုံးက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ရှုကြပါ။
နေအိမ်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေအနီးအနားမှာရှိတဲ့ တိမ်းရှောင်ရမယ့်နေရာ (ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာ) ကို ကြိုတင်ကြည့်ထားပြီး အန္တရာယ်ရှိလာရင် ချက်ချင်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပါ။

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■  三重県(みえけん)多言語(たげんご)避難所(ひなんじょ)マップ
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင် အသုံးဝင်သော အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

【Монгол(モンゴル語)】 Тайфунаас болгоомжил
Одоо, энэ бүс нутагт, 14 дугаар тайфун хар салхи ирсэн байна.

Хэрвээ аадар бороо үргэлжлэн орвол, уул болон хөрсний нуралт нуранги үүсч, голын усны түвшин нэмэгдэн эргээсээ хальж, улмаар ихээхэн хор хохирол учруулах тохиолдол гардаг.

Амь насаа хамгаалахын тулд, цаг агаарын урьдчилсан мэдээ болон оршин суугаа газрынхаа засаг захиргааны газраас гаргаж байгаа мэдээ мэдээлэлд, сайтар анхаарлаа хандуулна уу.
Гэр болон ажлын газрынхаа ойролцоо, зугтаж хоргодох боломжтой газрыг (аюулгүй газар) нягтлан тогтоож, ямар нэгэн аюул тохиолдвол, тийшээ шууд зугтаж очоорой.

■ 防災(ぼうさい)のための地図(ちず)〈ハザードマップ〉
■  三重県(みえけん)多言語(たげんご)避難所(ひなんじょ)マップ
■ 新型(しんがた)コロナウイルスが広(ひろ)がっているなかで、災害(さいがい)が起(お)こった時(とき)の避難(ひなん)
■ 災害(さいがい)や防災(ぼうさい)の情報(じょうほう)を見(み)るためのアプリとWEBサイト
Байгалийн гамшгийн үед хэрэгтэй аппликэйшнүүд болон сайтууд
外国語(がいこくご)の災害(さいがい)の情報(じょうほう)

名張市多文化共生センター
〒518-0775 三重県名張市希央台5番町19番地 名張市市民情報交流センター内
TEL:0595-64-6711 FAX:0595-63-5326 e-mail: